> Начало > Обществени обсъждания > ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО ЧЛ.127,АЛ.1 ОТ ЗУТ

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО ЧЛ.127,АЛ.1 ОТ ЗУТ

18.02.2022

На 23.02.2022 год. от 13.30 ч. на адрес: гр. Смолян бул. “България“ №76 а, Светозар М. Димитров ще проведе обществено обсъждане относно: “Промяна на ПУП-ПРЗ за промяна на предназначението на част от УПИ V - Озеленяване с образуване на нов УПИ за производствени дейности в кв.52 по плана на гр. Смолян, кв. Г. Смолян, Община Смолян на основание чл.62а, ал.3 и чл.127, ал.1 от ЗУТ.