> Начало > Обществени обсъждания > ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО ЧЛ.127,АЛ.1 ОТ ЗУТ

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО ЧЛ.127,АЛ.1 ОТ ЗУТ

18.02.2022

На 23.02.2022 год. от 13.30 ч. на адрес: гр. Смолян бул. “България“ №76 а, Здравко З. Молов ще проведе обществено обсъждане относно: “Промяна на ПУП-ПРЗ за промяна на предназначението на част от ПИ с идентификатор 67653.920.151, отреден за Озеленяване с образуване на нов УПИ за жилищно строителство в кв.35 по плана на гр. Смолян, кв. Райково, Община Смолян на основание чл.62а, ал.3 и чл.127, ал.1 от ЗУТ.