> Начало > Обществени обсъждания > ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО ЧЛ.127,АЛ.1 ОТ ЗУТ

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО ЧЛ.127,АЛ.1 ОТ ЗУТ

17.02.2022

На 23.02.2022 год. от 13.30 ч. на адрес: гр. Смолян, бул. “България“ №76 а, Райчо Д. Пачеманов ще проведе обществено обсъждане относно: “Промяна на ПУП-ПРЗ за промяна на предназначението на част от УПИ I-Озеленяване с образуване на два нови УПИ за жилищни дейности в кв.91 б по плана на гр. Смолян, кв. Г. Смолян, Община Смолян на основание чл.62а, ал.3 и чл.127, ал.1 от ЗУТ.