> Начало > Обществени обсъждания > ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО ЧЛ.127,АЛ.1 ОТ ЗУТ

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО ЧЛ.127,АЛ.1 ОТ ЗУТ

17.02.2022

На 07.03.2022 год. от 10.00 ч. в Кафе „МОКА“ с адрес: гр. Смолян бул.“България“№86, Тодор Митев у-л на „Тиксто инвест“ ЕООД ще проведе обществено обсъждане относно: “ Промяна на ПУП-ПРЗ за УПИ IX и УПИ XI-Озеленяване и ТП ( в рамките на ПИ 67653.923.86 и част от ПИ 67653.923.562 ), кв.130 по плана на гр. Смолян, кв. Райково, Община Смолян. С промяната на ПУП се предвижда да се разширят границите на УПИ IX, кв.130 в югоизточна посока като към него се придаде част от ПИ 67653.923.562, която към момента попада в УПИ XI-Озеленяване и ТП, кв.130 по плана на гр. Смолян, кв. Райково , Община Смолян.