> Начало > Обществени обсъждания > ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

17.02.2022

Изготвен е Проект на бюджет на Община Смолян за 2022 година.
На основание чл.26, ал.2, ал.3 и ал.4 от закона за нормативните актове и чл.77 от Административно процесуалния кодекс, проекта на нормативните актове се предоставят на вниманието на заинтересованите лица, които в едномесечен срок от публикуването им могат да депозират писмено предложения, да изразят мнения и препоръки по проекта на е-mail: [email protected] или на адрес гр.Смолян – 4700, бул.“ България“ № 12 , в рамките на работното време от 8.00 часа до 17.00 часа.

ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

 

PDF Файл - Мотиви към проекта за бюджет

PDF Файл - Приложение №1 - Проект за приходите - държавна отговорност 2022 г.

PDF Файл - Приложение №2 - Проект за разходите - държавна отговорност 2022 г.

PDF Файл - Приложение №3 - Проект за приходите от местни дейности 2022 г.

PDF Файл - Приложение №4 - Проект за разходите - местни дейности 2022 г.

PDF Файл - Приложение №5 - Справка за разпределение на преходния остататък от 2021 г.

PDF Файл - Приложение №5A - Преходен остатък ДД от 2021 г.

PDF Файл - Приложение №5Б - Преходен остатък МД от 2021 г.

PDF Файл - Приложение №6 - Капиталов списък 2022 г.

PDF Файл - Приложение №6А - Капиталов списък - Преходен остатък от 2021 г.

PDF Файл - Приложение №7 - Разшифровка на капитарови разходи от постъпления от продажби по §40 00 2022

PDF Файл - Приложение №8 - Постъпления от продажби на нефинансови активи - сгради 2022 г.

PDF Файл - Приложение №9 - Постъпления от продажби на нефинансови активи - земи 2022 г.

PDF Файл - Приложение №10 - Списък на второстепенните разпоредители с бюджетен кредит на община Смолян към 01.01.2022 г.

PDF Файл - Приложение №11 - Транспортни разходи 2022 г.

PDF Файл - Приложение №12 - Проект на Програма за Туризъм 2022 г.

PDF Файл - Приложение №13 - Културен календар 2022 г.

PDF Файл - Приложение №14 - Проект на бюджет Спортен календар 2022 г.