> Начало > Регистър декларации по ЗПКОНПИ по чл.35, ал.1 > ПОДАДЕНИ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1 ОТ ЗПКОНПИ ПРЕЗ 2021 г.

ПОДАДЕНИ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1 ОТ ЗПКОНПИ ПРЕЗ 2021 г.

ПОДАДЕНИ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1 ОТ ЗПКОНПИ

ПРЕЗ 2021 г.

 

 

 

Вид на декларацията

Рег. №

Име и фамилия

длъжност

По чл. 35, ал. 1, т. 1

По чл. 35,

ал. 1, т. 2

1132

Елена Атанасова

младши експерт

-

 

1133

Зорница Кавалджиева

младши експерт

-

 

1134

Руси Йосифов

специалист

-

 

1135

Петя Сивенова

специалист

-

 

1136

Петя Сивенова

специалист

 

-

1137

Гинка Михайлова

директор на ЦПЛР-ОДК гр. Смолян

 

-

1138

Валентина Василева

директор на РИМ „Стою Шишков“ - Смолян

 

-

1141

Клара Карамфилова

главен експерт

-

 

1142

Зорница Кавалджиева

младши експерт

 

-

1143

Емилия Чаушева

директор на ДГ

 

-

1144

Антон Фисински

главен експерт

-

 

1145

Антон Фисински

главен експерт

 

-

1146

Клара Карамфилова

главен експерт

 

-

1147

Стефка Каранлъкова

директор на ДГ

 

-

1150

Лиляна Оджакова

главен експерт

-

 

1151

Ейми Волевска

младши експерт

-

 

1152

Константин Домашенко

главен специалист

 

-

1153

Сийка Ангелова

медицинска сестра

 

-

1155

Живко Вървешев

главен експерт

-

 

1156

Лиляна Оджакова

главен експерт

 

-

1157

Ейми Волевска

младши експерт

 

-

1158

Николай Пачеджиев

ръководител на ЗВО

 

-

1160

Екатерина Балабанова

медицинска сестра

 

-

1161

Милена Димитрова

медицинска сестра

 

-

1162

Сийка Иванова

медицинска сестра

 

-

1163

Златка Демирева

медицинска сестра

 

-

1164

Росица Френкева

старша медицинска сестра

 

-

1165

Елеонора Сиракова

старша медицинска сестра

 

-

1166

Маруся Мълчанова

медицинска сестра

 

-

1167

Пенка Котлийска

медицинска сестра

 

-

1169

Теодора Бръчкова

главен специалист

-

 

1174

Юлияна Куцева

младши експерт

 

-

1175

Мария Славчева

секретар на ОБСНВ

 

-

1177

Костадин Аврамов

главен специалист

 

-

1178

Радина Гайдарова

директор на КСУДМПЛУ

 

-

1179

Пламен Недялков

главен вътрешен одитор

 

-

1180

Мария Перпериева

главен специалист

 

-

1183

Цветана Вълчева

младши експерт

 

-

1184

Илияна Аръчкова

главен специалист

 

-

1185

Недка Богданова

главен специалист

 

-

1186

Юлиана Гавазова

директор на ДГ

 

-

1187

Надя Речникова

главен специалист

 

-

1189

Асан Даракчиев

кметски наместник

 

-

1191

Любка Бадева - Танчева

главен експерт

 

-

1194

Зорка Тодорова

главен експерт

 

-

1195

Розета Буйкова

главен специалист

 

-

1197

Дора Кименова

директор на ДГ

 

-

1198

Христо Кименов

младши експерт

 

-

1199

Маргарита Бачева - Кюлевчиева

младши експерт

 

-

1201

Елена Кейкиева

инженер

 

-

1203

Мария Боготлиева

главен експерт

 

-

1204

Шинка Кушлева - Георгиева

главен експерт

 

-

1206

Детелина Макова

гл. специалист

 

-

1208

Елена Червенкова

младши експерт

 

-

1209

Анастасия Узунова

главен специалист

 

-

1210

Зоя Пеева

главен специалист

 

-

1211

Златка Митрева

главен експерт

 

-

1212

Фидана Андреева

младши експерт

 

-

1214

Софка Чавдарова

главен експерт

 

-

1216

Васка Караджова

директор на дирекция

 

-

1219

Ангел Добриков

главен експерт

 

-

1223

Иван Парев

главен специалист

 

-

1224

Росица Пашова

главен специалист

 

-

1227

Василка Гатешка

главен експерт

 

-

1228

Анелия Точева - Даракчиева

старши експерт

 

-

1229

Бойко Даракчиев

главен специалист

 

-

1230

Катя Мирчева

старши експерт

 

-

1233

Елена Шопова

медицинска сестра

 

-

1234

Величка Кабадозова

медицинска сестра

 

-

1235

Мария Железарова

медицинска сестра

 

-

1236

Юлия Кьоровска

старша медицинска сестра

 

-

1237

Стиляна Георгиева

медицинска сестра

 

-

1240

Радка Гуглева

главен специалист

 

-

1246

Сийка Алексиева

секретар на МКБППМН

 

-

1247

Светла Пандагузова

главен експерт

 

-

1252

Недялка Грибачева

главен експерт

 

-

1256

Сийка Тунева

главен експерт

 

-

1262

Явор Кехайов

главен експерт

 

-

1269

Силвия Златанова

медицинска сестра

 

-

1270

Милка Кубатева

медицинска сестра

 

-

1272

Димитър Николов

финансов контрольор

 

-

1273

Дора Илиева

медицинска сестра

 

-

1276

Елена Йорданова

младши експерт

 

-

1279

Велко Ловчалиев

главен специалист

 

-

1282

Сийка Василева

директор на ФА „Родопа“

 

-

1285

Мартина Карабова

главен специалист

 

-

1286

Лазар Терзийски

вр. изп. дл. директор на ЦРДУ

 

-

1289

Северина Паналова

старши експерт

 

-

1290

Живко Билянов

директор на ДСХ с. Фатово

 

-

1298

Жанета Данева

медицинска сестра

 

-

1304

Момчил Николов

секретар на община Смолян

 

-

1307

Росица Чаушева

младши експерт

 

-

1309

Иван Пеев

директор на Художествена галерия

 

-

1314

Даниела Коджаколева

младши експерт

 

-

1315

Мария Каварджикова

главен експерт

 

-

1316

Станислава Пеева

старши специалист

 

-

1317

Софка Братанова

главен експерт

 

-

1321

Светла Атанасова

медицински фелдшер

 

-

1323

Юлия Каишева

медицинска сестра

 

-

1327

Теодора Бръчкова

главен специалист

 

-

1330

Геновева Николова

главен експерт

 

-

1334

Мая Кокаларова

главен експерт

 

-

1336

Атанас Малаков

главен специалист

 

-

1338

Стефка Каварджикова

директор на дирекция

 

-

1342

Татяна Янева

инструктор - хранене

 

-

1347

Илияна Хаджиева - Кавалова

главен експерт

 

-

1357

Атанас Ратайски

младши експерт

 

-

1359

Съби Панжилов

главен специалист

 

-

1360

Станислав Николов

главен специалист

 

-

1362

Сийка Ташева

старши експерт

 

-

1363

Диана Пешановска

старши експерт

 

-

1365

Йордана Шопова

директор на ДГ

 

-

1368

Мариана Браянова

фелдшер

 

-

1370

Любомир Равелов

директор на дирекция

 

-

1371

Васил Пенев

кметски наместник

 

-

1374

Тодора Гарова

старши счетоводител

 

-

1375

Гергана Иванова

медицинска сестра

 

-

1377

Сашо Пайталов

главен специалист

-

 

1378

Весела Фисинска

главен специалист

-

 

1379

Андриян Петров

главен експерт

-

 

1380

Сашо Пайталов

главен специалист

 

-

1381

Весела Фисинска

главен специалист

 

-

1383

Анастас Василев

главен специалист

-

 

1384

Юлияна Петкова

главен специалист

-

 

1385

Дафина Кехайова

технически сътрудник

-

 

1386

Борислав Димитров

главен архитект

-

 

1387

Анастас Василев

главен специалист

 

-

1388

Юлияна Петкова

главен специалист

 

-

1389

Наталия Късса

главен експерт

-

 

1390

Мария Кисимова

главен експерт

-

 

1391

Мария Кисимова

главен експерт

 

-

1392

Таня Мерова

младши експерт

-

 

1393

Таня Мерова

младши експерт

 

-

1394

Нейка Бечева

директор на ДГ

-

 

1395

Лазар  Терзийски

вр. и.д. директор на ЦРДУ

-

 

1396

Нейка Бечева

директор на ДГ

 

-

1397

Златка Стойчева

главен специалист

-

 

1398

Лазар  Терзийски

вр. и.д. директор на ЦРДУ

 

-

1399

Даниела Делигегова

младши експерт

-

 

1400

Златка Стойчева

главен специалист

 

-

1401

Даниела Делигегова

младши експерт

 

-

1402

Румяна Хаджиева

ръководител на ДЦПЛРФДТС

-

 

1403

Румяна Хаджиева

ръководител на ДЦПЛРФДТС

 

-

1404

Радка Гуглева

главен специалист

-

 

1405

Искра Шехова

главен експерт

-

 

1406

Розета Буйкова

главен специалист

-

 

1407

Васка Караджова

главен експерт

-

 

1408

Велко Ловчалиев

главен специалист

-

 

1409

Гинка Михайлова

вр. изп. дл. директор на ОКОЦ „ПАО“

 

-

1410

Розета Буйкова

главен специалист

 

-

1411

Васка Караджова

главен експерт

 

-

1412

Велко Ловчалиев

главен специалист

 

-

1413

Искра Шехова

главен експерт

 

-

1414

Радка Гуглева

главен специалист

 

-

1415

Сюзън Манова

медицинска сестра

-

 

1416

Сюзън Манова

медицинска сестра

 

-