> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ НА ПУП-ПРЗ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ НА ПУП-ПРЗ

07.01.2022

УТ 00 2971
07.01.2022 год.

ДО
СОБСТВЕНИЦИТЕ В ЖИЛИЩЕН БЛОК „ДЦ 15“

ул.“полк. Дичо Петров“№6 гр. Смолян ПИ 67653.918.106.2

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план - План за регулация и план за застрояване на УПИ III-193 за обществено обслужване с присъединяване на част от УПИ I 106 жилищни нужди към същия в устройствена зона „Оо“ и височина на застрояването 10 м. озеленяване – 40%, плътност -60%, кинт 1.2 в кв.14, по плана на гр. Смолян-ц.част.
Проектът е изложен в приемната на Дирекция ”Устройство на територията” при Община Смолян.
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на уведомяването с настоящото писмо може да удостоверите съгласие или представите писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Смолян относно обявената преписка.
Неявяването Ви в посочения срок ще се счита за съгласие.
При явяването си носете съответните документи за собственост.
Телефон за справка: 0301 67 616

Гл. архитект
арх. Б. Димитров