> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕН ПУП-ПРЗ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕН ПУП-ПРЗ

07.01.2022

УТ 000 749
07.01.2022 год.


ДО
СОБСТВЕНИЦИТЕ В ЖИЛИЩЕН БЛОК „ДЦ 14“

ул.“полк.Дичо Петров“№4 гр.Смолян ПИ 67653.918.107.1

СОБСТВЕНИЦИТЕ В ЖИЛИЩЕН БЛОК „ДЦ 15“
ул.“полк.Дичо Петров“№6 гр.Смолян ПИ 67653.918.106.2


С Ъ О Б Щ Е Н И Е


На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-106/25.11.2021 год. на Кмета на Община Смолян и във връзка с чл.131 от ЗУТ Ви съобщавам, че е одобрен Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за изменение на дворищната регулация на урегулиран поземлен имот /УПИ/ IV– 106, 107 за жилищни нужди, като за част от същият се образува нов УПИ ХVII - за обществено обслужване с ограничителна и задължителна линия на застрояване и указани параметри на бъдещата застройка в кв.14 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян – централна част.
Заповедта е изложена в приемната на Дирекция ”Устройство на територията” при Община Смолян.
На основание чл.129 ал.2 и чл.215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ в 14/ четиринадесет/ дневен срок от датата на уведомяването с настоящото писмо може да удостоверите съгласие или представите писмени възражения до Административен съд чрез Община Смолян относно обявената заповед.
Неявяването Ви в посочения срок ще се счита за съгласие.
При явяването си носете съответните документи за собственост.
Телефон за справка: 0301 67 616

Гл. архитект
арх. Б. Димитров