> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕН ПУП-ПРЗ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕН ПУП-ПРЗ

05.01.2022

УТ 00 2448
05.01.2022 год.

ДО
ГЕОРГИ И. БУЮКЛИЕВ
СИЙКА Н. ТУНЕВА
„ДИКАС“ООД
„ЛИДЪЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО“КД
ИЛИЯ И. БАТИНКОВ
ПЕТЪР И. БАТИНКОВ


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-119/22.12.2021 год. на Кмета на Община Смолян и във връзка с чл.131 от ЗУТ Ви съобщавам, че е одобрен Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за изменение на уличната и дворищна регулация на урегулиран поземлен имот /УПИ/ XXXV – за сгради със смесено предназначение, УПИ ХХVI – за сгради със смесено предназначение жилищни нужди, УПИ XXXVIII – 419, сграда за обществено обслужване със смесено предназначение с обединяване в нов УПИ XXXVIII – за търговски и обслужващи дейности с ограничителна линия на застрояване и указани параметри на бъдещата застройка. Предвиждане на нова улична регулация на новообразуваният УПИ в кв.11 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян – централна част.
Заповедта е изложена в приемната на Дирекция ”Устройство на територията” при Община Смолян.
На основание чл.129 ал.2 и чл.215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на уведомяването с настоящото писмо може да удостоверите съгласие или представите писмени възражения до Административен съд чрез Община Смолян относно обявената заповед.
Неявяването Ви в посочения срок ще се счита за съгласие.
При явяването си носете съответните документи за собственост.
Телефон за справка: 0301 67 616

Гл. архитект
арх. Б. Димитров