> Начало > Обществени обсъждания > ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО ЧЛ.127,АЛ.1 ОТ ЗУТ

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО ЧЛ.127,АЛ.1 ОТ ЗУТ

10.12.2021

На основание чл.62а, ал.3 и чл.127, ал.1 от ЗУТ ще се проведе обществено обсъждане за промяна предназначението на УПИ II - Озеленяване, УПИ V- Озеленяване и УПИ VIII - Озеленяване с образуване на нов УПИ фотоволтаичен парк в кв.15 по плана на гр. Смолян, кв. Устово.
Общественото обсъждане ще се проведе от 9.00 часа на 13.12.2021 год. в гр. Смолян, бул.“България“№12, стая №439.