> Начало > Обществени обсъждания > ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО ЧЛ.127,АЛ.1 ОТ ЗУТ

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО ЧЛ.127,АЛ.1 ОТ ЗУТ

17.11.2021

На основание чл.62а, ал.3 и чл.127, ал.1 от ЗУТ ще се проведе обществено обсъждане за промяна предназначението на част от УПИ IV-Озеленяване и ТП с образуване на нов УПИ за смесено предназначение в кв.231 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян.
Общественото обсъждане ще се проведе от Венелин З. Ратайски на 22.11.2021 год. от 13.00 часа на адрес: гр. Смолян, ул. “Иван Хаджибечев “№3, офис.1.