> Начало > Обяви и съобщения > ОБЯВЛЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.128, АЛ2 ОТ ЗУТ

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.128, АЛ2 ОТ ЗУТ

15.11.2021

Община Смолян на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че с Решение №636 на Общински съвет-Смолян, взето на заседанието му, състояло се на 30.09.2021 год., протокол №27 се разрешава и е одобрено задание с изработен проект за Подробен устройствен план - парцеларен план и устройствена план - схема за обект: „Външни ВиК връзки към Вилна сграда с барбекю в УПИ I-29 за вилно застрояване/, кв.286 по плана на гр. Смолян, община Смолян”, с трасе преминаващо през поземлени имоти с идентификатори: 67653.135.29, 67653.135.32, 67653.135.42, 67653.135.49, 67653.913.204, 67653.913.213 и 67653.913.732 по кадастралната карта на гр. Смолян, общ. Смолян.
На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник” бр.94/12.11.2021 год., считано от 12.11.2021 год. до 12.12.2021 год. вкл., заинтересуваните лица по чл.131 от ЗУТ, могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план - устройствена план-схема до Общинска администрация Смолян - гр. Смолян бул.”България”№12.


Община Смолян на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че с Решение №638 на Общински съвет-Смолян, взето на заседанието му, състояло се на 30.09.2021 год., протокол №27 се разрешава и е одобрено задание с изработен проект за Подробен устройствен план - устройствена план - схема за обект: „Кабелно eлектрозахранване на „сграда за търговия“ в УПИ IV, кв.2, к.к. Пампорово, общ. Смолян“, с трасе преминаващо през поземлен имот с идентификатор: 67653.16.37 по кадастралната карта на к.к. Пампорово, общ. Смолян.
На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник” бр.94/12.11.2021 год., считано от 12.11.2021 год. до 12.12.2021 год. вкл., заинтересуваните лица по чл.131 от ЗУТ, могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план - устройствена план-схема до Общинска администрация Смолян - гр. Смолян бул.”България”№12.


Община Смолян на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че с Решение №665 на Общински съвет-Смолян, взето на заседанието му, състояло се на 28.10.2021 год., протокол №28 се разрешава и е одобрено задание с изработен проект за изменение на Подробен устройствен план - устройствени план - схеми за обект: „Интегриран воден проект на агломерация град Смолян“ заедно с допълнително разработени клонове, одобрен с Решение № 607, взето с Протокол № 31 от 30.11.2017 г. на Общински съвет – Смолян, в частта, отнасяща се до устройствените план-схеми и допълнително разработените клонове, съгласно Приложение № 1 и Приложение № 2.
На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет - Смолян допуска предварително изпълнение на настоящото решение.
На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник” бр.94/12.11.2021 год., считано от 12.11.2021 год. до 12.12.2021 год. вкл., заинтересуваните лица по чл.131 от ЗУТ, могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план - устройствена план-схема до Общинска администрация Смолян - гр. Смолян бул.”България”№12.


Николай Мелемов
Кмет на Община Смолян