> Начало > Обяви и съобщения > ОБЯВЛЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б АЛ.2 ОТ ЗУТ

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б АЛ.2 ОТ ЗУТ

12.11.2021

Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-112/09.11.2021 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и план за застрояване на УПИ VI - ГНС / за ПИ с идентификатор 56455.931.136/ с преотреждане в УПИ VI – за жилищно строителство в устройствена зона „Жм“ и височина на застрояването 10 м. озеленяване – 40%, плътност -60%, кинт 1.2 в кв.8, по плана на с. Писаница, общ. Смолян.
Проектът и Заповедта са изложени в приемна ”Устройство на територията“ Община Смолян - гр. Смолян, бул. „България”№12.


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-113/09.11.2021 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и план за застрояване на ПИ с идентификатор 14605.502.170 с образуване на нов УПИ-… за жилищно строителство в устройствена зона „Жм“ и височина на застрояването 10 м. озеленяване – 40%, плътност -60%, кинт 1.2 по плана на с. Гела, общ. Смолян.
Проектът и Заповедта са изложени в приемна ”Устройство на територията“ Община Смолян - гр. Смолян, бул. „България”№12.


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-114/09.11.2021 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и план за застрояване на част от УПИ IV озеленяване и ТП с образуване на нов УПИ …832, 666 смесено предназначение в устройствена зона „Цсм“ и височина на застрояването 12 м. озеленяване – 20%, плътност -80%, кинт 3 в кв.231, по плана на гр. Смолян, кв. Смолян.
Проектът и Заповедта са изложени в приемна ”Устройство на територията“ Община Смолян - гр. Смолян, бул. „България”№12.


Николай Мелемов
Кмет на Община Смолян