> Начало > Обществени обсъждания > ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО ЧЛ.127,АЛ.1 ОТ ЗУТ

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО ЧЛ.127,АЛ.1 ОТ ЗУТ

01.11.2021

На 05.11.2021 год. от 9.00 часа в Община Смолян, бул.“България“№12, стая 439-общинска администрация, ще се проведе обществено обсъждане относно: „ПУП-ПРЗ за промяна на предназначението на УПИ X-Озеленяване с образуване на нов УПИ за обществено обслужване за ПИ 67653.914.19 и 67653.914.552, кв.98 по плана на гр. Г. Смолян“