> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ НА ПУП-ПРЗ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ НА ПУП-ПРЗ

13.10.2021

УТ 00 1763
12.10.2021 год.

ДО
СОБСТВЕНИЦИТЕ В ЖИЛИЩЕН БЛОК „НЕВЯСТАТА 16“
в ПИ 67653.917.547.1, ПИ 67653.917.547.2, ПИ 67653.917.547.3
гр.Смолян, ул.“Елица“№4 вх.А, вх.Б и вх.Г
СОБСТВЕНИЦИТЕ на СГРАДИ /ГАРАЖИ/
в ПИ 67653.917.548.1, ПИ 67653.917.548.2, ПИ 67653.917.548.3 , ПИ 67653.917.548.4
на адрес: срещу гр.Смолян, ул.“Елица“№4


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план - План за регулация и план за застрояване на УПИ XIII-548, 811, 812 /за ПИ с идентификатор 67653.917.811/ с образуване на нови УПИ ..811-за обществено обслужване, офиси, ателие и гаражи в устройствена зона „Оо“ и височина на застрояването 7 м. озеленяване – 0%, плътност -100%, кинт 2.2 и УПИ XIII-548,812- за обществено обслужване и гаражи в кв. 217 , по плана на гр.Смолян, общ.Смолян.
Проектът е изложен в приемната на Дирекция ”Устройство на територията” при Община Смолян.
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14/четиринадесет/ дневен срок от датата на уведомяването с настоящото писмо може да удостоверите съгласие или представите писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Смолян относно обявената преписка.
Неявяването Ви в посочения срок ще се счита за съгласие.
При явяването си носете съответните документи за собственост.
Телефон за справка: 0301 67 616

Гл. архитект
арх. Б. Димитров