> Начало > Обяви и съобщения > ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

ОБЩИНА СМОЛЯН

На основание чл. 14 ал. 1 във връзка с ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 86 ал. 1 т. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение № 807/10.05.2018 г. на Общински съвет Смолян

О Б Я В Я В А

 

Публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на Масивна сграда с идентификатор 67653.919.160.1 със застроена площ 402 кв.м. на два етажа, масивна сграда с идентификатор 67653.919.160.2 със застроена площ 90 кв.м. на два етажа и втори етаж от масивна сграда с идентификатор 67653.919.160.3 със застроена площ 183 кв.м., находящи се в поземлен имот с идентификатор 67653.919.160, УПИ V-Творческа база на КИК, кв. 13 по плана на гр. Смолян, кв. Райково, Актувани с акт за частна общинска собственост № 1377/24.07.2008 г., вписан в службата по вписвания с № 32, том X , н.д.2207, вх. рег. №2585/21.08.2008 г.

С пълния текст на Обявата можете да се запознаете в прикачения PDF файл - Публично оповестен конкурс