> Начало > Обяви и съобщения > ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

08.10.2021

Уважаеми граждани,
На основание чл. 62а, ал.(3) от Закона за водите (обн.ДВ бр.67/1999г., изм. и доп. ДВ бр.65/2006г.) се обявява открита процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения–един каптиран естествен извор КЕИ, разположен на територията на УПИ№69345.19.24, местност „Карлък“, по кадастралната карта на с.Стойките, община Смолян, област Смолян, с цел на водовземане– „самостоятелно питейно–битово водоснабдяване, когато отнетата вода се ползва за питейно–битови цели“.

Искания и възражения по смисъла на чл.64, ал.(1), т.2 и т.3 от Закона за водите се подават на адрес:

Гр.Пловдив
Ул.“Янко Сакъзов“ №35
Басейнова дирекция ИБР-Пловдив

С повече информация можете да се запознаете в прикачения PDF файл - Съобщение за публично обявяване от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район".

 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН