> Начало > Конкурси и обяви за работа > ОБЩИНА СМОЛЯН ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИ

ОБЩИНА СМОЛЯН ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИ

16.09.2021

  

 О Б Я В Л Е Н И Е

Община Смолян в качеството си на бенефициент по Проект BG05M9OP001-2.090–0008-С01 „Нова дългосрочна грижа за лица с различни форми на деменция и техните семейства в община Смолян“, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги”, Приоритетна ос „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2014-2020


ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ
ЗА ЗАЕМАНЕ НА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ
В „ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЦА С РАЗЛИЧНИ ФОРМИ НА ДЕМЕНЦИЯ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА“, ГР. СМОЛЯН

  • Огняр/поддръжка - 1 щ. бр. на пълно работно време (8 часа)
  • Шофьор - 1 щ. бр. на пълно работно време (8 часа)
  • Психолог - 1 щ. бр. на непълно работно време (4 часа)

 


 

С пълния текст на Обявлението и необходимите документи за кандидатстване можете да се запознаете и изтеглите в прикачените файлове: 

PDF Файл - Обявление

ZIP Архив - Приложения