> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕН ПУП-ПРЗ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕН ПУП-ПРЗ

15.09.2021

УТ 00 1511
15.09.2021 год.

ДО
ДИМИТЪР В. БАРБУДОВ
ДИМИТРИЯ С. КУЗМОВА
ВАСКА Д. МАНОЛОВА
ХРИСТО М. МАНОЛОВ
ДОРА М. МАНОЛОВА


С Ъ О Б Щ Е Н И Е


На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-051/16.07.2021 год. на Кмета на Община Смолян и във връзка с чл.131 от ЗУТ Ви съобщавам, че е одобрен Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за изменение на УПИ ХVІІ – 54 в кв.1 по плана на с. Чокманово и урегулиране на поземлени имоти с идентификатори 81520.3.401 и 81520.3.402 в местност „Мирчово“, землището на село Чокманово с образуване на нов УПИ XXII - за жилищно и обществено обслужващи дейности, къщи за гости с ограничителна линия на застрояване и указани параметри на бъдещата застройка в кв.1 по плана на с. Чокманово
Заповедта е изложена в приемната на Дирекция ”Устройство на територията” при Община Смолян.
На основание чл.129 ал.2 и чл.215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ в 14/четиринадесет/ дневен срок от датата на уведомяването с настоящото писмо може да удостоверите съгласие или представите писмени възражения до Административен съд чрез Община Смолян относно обявената заповед.
Неявяването Ви в посочения срок ще се счита за съгласие.
При явяването си носете съответните документи за собственост.
Телефон за справка: 0301 67 616

Гл. архитект
арх. Д. Димов