> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ НА ПУП-ПРЗ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ НА ПУП-ПРЗ

10.09.2021

УТ 00 1680
10.09.2021 год.

ДО
РОСИЦА Н. КРЕМЕНАРОВА
РОСИЦА М. БОЯДЖИЕВА
ИВАЙЛО М. ЙОРДАНОВ
СТЕФКА Д. БОЯДЖИЕВА
ГЕОРГИ С. КАЛФОВ
ТАТЯНА С. КАЛФОВА
МИЛКА Д. БОЯДЖИЕВА
СЛАВКА Т. КАЛФОВА-ЧИЛОВА


С Ъ О Б Щ Е Н И Е


На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план - План за регулация и план за застрояване на УПИ II /за ПИ с идентификатор 81520.501.603/ с образуване на нов УПИ II-за жилищно строителство в устройствена зона „Жм“ и височина на застрояването 10 м. озеленяване – 60%, плътност -40%, кинт 1.0 в кв. 10а , по плана на с. Чокманово, общ. Смолян.
Проектът е изложен в приемната на Дирекция ”Устройство на територията” при Община Смолян.
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14/четиринадесет/ дневен срок от датата на уведомяването с настоящото писмо може да удостоверите съгласие или представите писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Смолян относно обявената преписка.
Неявяването Ви в посочения срок ще се счита за съгласие.
При явяването си носете съответните документи за собственост.
Телефон за справка: 0301 67 616

Гл. архитект
арх. Б. Димитров