> Начало > Конкурси и обяви за работа > ОБЩИНА СМОЛЯН ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИ

ОБЩИНА СМОЛЯН ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИ

09.09.2021

 

ОБЯВА ЗА НАБИРАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИ
ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНА УСЛУГА „ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЦА С РАЗЛИЧНИ ФОРМИ НА ДЕМЕНЦИЯ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА – СМОЛЯН“

Община Смолян в качеството си на бенефициент по Проект BG05M9OP001-2.090–0008-С01 „Нова дългосрочна грижа за лица с различни форми на деменция и техните семейства в община Смолян“, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги”, Приоритетна ос „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2014-2020

ОБЯВЯВА

прием на документи на кандидат-потребители за ползване на социална услуга „Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства – Смолян“.

Дневният център предлага социални услуги за лица с различни форми на деменция, като са създадени условия за цялостна грижа за тях през деня, свързани с предоставянето на храна, задоволяване на ежедневните, здравните, обучителни и рехабилитационните потребности, както и организация на свободното време.

Капацитетът на центъра е 40 потребителя.

Услугите, които центъра предлага могат да бъдат дневни, полудневни и почасови, както на място в Дневния център, така и като мобилни услуги за лица от общността в техните домове

Потребители на социалната услуга могат да бъдат:

 1. Възрастни хора (над 18 г.) с различни форми на деменция и техните семейства;
 2. Възрастни хора с различни форми на деменция, ползващи други социални услуги в общността, както и лицата, които се грижат за тях;
 3. Възрастни хора с различни форми на деменция, ползващи услуги от резидентен тип в специализирани институции на територията на Община Смолян, и техните семейства;

Необходими документи за кандидатстване за ползване на услугата „Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“:

 1. Заявление-декларация по образец;
 2. Формуляр за самооценка по образец;
 3. Копие от документ за самоличност (за справка);
 4. Копие на експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (при наличие);
 5. Копие на медицински протокол на ЛКК (при наличие);
 6. Актуални медицински документи, с които се удостоверява здравословното състояние и наличието на поставена диагноза деменция;
 7. Копие на удостоверение за настойничество/попечителство (при наличие);
 8. Служебна бележка за настоящ адрес (при разлика с постоянен адрес).
 9. Други документи, доказващи потребности и състояние на потенциалния потребител на социални услуги – копие, като се изброяват:

Услугата „Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“ се предоставя безвъзмездно на потребителите от община Смолян за срок от 12 месеца, в рамките на изпълнението на проекта.

След получаване на Заявление за ползване на социалната услуга „Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“, експерти от Община Смолян ще извършат предварителна оценка на потребностите, като за целта се провежда среща със заявилото желание лице. Предварителната оценка е писмен документ, който удостоверява насочването от общината към ползването на услугата Дневен център.

След представянето на Предварителната оценка на потребностите и при постигане на съгласие за предоставяне на социалните услуги, потребителя (настойниците) подписват договор за ползване на социални услуги с ръководителя на „Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“. Договорът включва писмена информация за социалните услуги, които се предоставят, опита и квалификацията на персонала, както и за условията и правилата за ползване на социалните услуги в Дневния център.

Документи ще се приемат всеки работен ден от 8,30 до 17,00 часа в Център за обслужване на гражданите – Деловодство на Общинска администрация Смолян, гр. Смолян, бул. „България“ №12.

Образци на заявления за кандидатстване могат да се получат в Център за обслужване на гражданите – Деловодство на Общинска администрация Смолян, гр. Смолян, бул. „България“ №12 или да се изтеглят от сайта на Община Смолян, раздел „Обяви и съобщения” –www.smolyan.bg.С повече информация за  „ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЦА С РАЗЛИЧНИ ФОРМИ НА ДЕМЕНЦИЯ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА – СМОЛЯН“ и ОБРАЗЦИ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ можете да се запознаете и изтеглите от прикачените файлове. 

PDF Файл - Информация за „Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства – Смолян“

PDF Файл - Обява за набиране на потребители

ZIP Архив - Приложения (Заявление-Декларация и Формуляр за самооценка)