> Начало > Обществени обсъждания > ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

03.09.2021

 
О Б Я В Л Е Н И Е
за ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
по чл.127, ал.1 от ЗУТ

На 03.09.2021 год. от 18.00 часа на адрес: гр.Смолян, ул.“Рада Казалиева“ №1 /кафе-тераса/, Тодор К. Митов ще проведе обществено обсъждане относно: ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на част от УПИ ХIV-Озеленяване и групови гаражи с присъединяване към УПИ IX в кв.62 по плана на гр.Смолян кв. Райково.