> Начало > Обществени обсъждания > ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

01.09.2021

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА 2020 Г.

 

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 50, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за съставяне на три годишна прогноза, за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Смолян, Председателят на Общински съвет - Смолян, кани жителите на община Смолян, представителите на бизнеса, представителите на средствата за масово осведомяване, ръководителите на бюджетни звена, неправителствените организации и цялата общественост за участие в публично обсъждане на годишния отчет по изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове и отчета за състоянието на общинския дълг към 31.12.2020 г. на община Смолян.

Обсъждането ще се проведе на 23.09.2021 г. /четвъртък/ от 17.30 ч. в зала 247 на Община Смолян, бул.“България“ 12, под ръководството на г-жа Венера Аръчкова – Председател на Общински съвет – Смолян и г-н Стоян Иванов – Председател на ПК по БФИР.

Желаещите, предварително да се запознаят с материалите по отчета могат да направят това всеки работен ден от 14.00 ч. до 16.00 ч. в сградата на Община Смолян /бул.“България“№12/, ет.2, стая 213 или на интернет страницата на общината – www.smolyan.bg.

Вашите мнения, препоръки и въпроси можете да направите писмено в деловодството на общината или на електронен адрес: [email protected].

Във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка обсъждането ще се проведе при спазване на въведените противоепидемични мерки на територията на страната и при необходимост ще бъде проведено на същата дата и част в сесийна зала на община Смолян.

ZIP Архив - ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА 2020 Г.


ВЕНЕРА АРЪЧКОВА 
Председател на общински съвет - Смолян