> Начало > Обяви и съобщения > Община Смолян уведомява всички заинтересовани страни

Община Смолян уведомява всички заинтересовани страни

28.07.2021

Община Смолян уведомява всички заинтересовани страни, че е издадена Заповед № РД – 351 от 31.03.2021г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 59 от 16.07.2021г.) за обявяване на защитена зона – BG0001031 „Родопи – Средни“ определена за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна.

Защитената зона BG0001031 „Родопи – Средни“, касаеща територията на община Смолян обхваща землищата на с. Кутела, с. Момчиловци, с. Петково и с. Славейно.
В границите на защитената зона се забранява:

 • провеждане на състезания с моторни превозни средства извън съществуващите пътища и регламентираните за това места;
 • движение на мотоциклети, ATV, UTV и бъгита извън съществуващите пътища в неурбанизирани територии;
 • забраната не се прилага за определени на основание на нормативен акт
  трасета за движение на изброените моторни превозни средства, както и при бедствия, извънредни ситуации и за провеждане на противопожарни, аварийни, контролни и спасителни дейности;
 • промяна на начина на трайно ползване, разораване, залесяване и превръщане в трайни насаждения на ливади, пасища и мери при ползването на земеделските земи като такива;
 • разораване и залесяване на поляни, голини и други незалесени горски територии в границите на негорските природни местообитания по т. 2.1 освен в случаите на доказана необходимост от защита срещу ерозия и порои, както и в случаите на реализиране на допустими планове, програми, проекти или инвестиционни предложения, одобрени по реда на екологичното законодателство;
 • премахване на характеристики на ландшафта (синори, жизнени единични и групи дървета, традиционни ивици, заети с храстово-дървесна растителност сред обработваеми земи, защитни горски пояси, каменни огради и живи
  плетове) при ползването на земеделските земи като такива, освен в случаите на премахване на инвазивни чужди видове дървета и храсти;
 • употреба на торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества, хранителни субстрати и продукти за растителна защита, които не отговарят на изискванията на Закона за защита на растенията;
 • употреба на минерални торове в ливади, пасища, мери и изоставени орни земи, както и на продукти за растителна защита и биоциди от професионална категория на употреба в тези територии, освен при каламитет, епифитотия, епизоотия, епидемия или при прилагане на селективни методи за борба с инвазивни чужди видове;
 • използване на органични утайки от промишлени и други води и битови отпадъци за внасяне в земеделските земи без разрешение от специализираните органи на Министерството на земеделието, храните и горите и когато концентрацията на тежки метали, металоиди и устойчиви органични замърсители в утайките превишава фоновите концентрации съгласно приложение № 1 от Наредба № 3 от 2008 г. за нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в почвите (ДВ, бр. 71 от 2008 г.);
 • използване на води за напояване, които съдържат вредни вещества и отпадъци над допустимите норми;
 • палене на стърнища, слогове, крайпътни ивици и площи със суха и влаголюбива растителност;
 • палене на огън, благоустрояване, електрифициране, извършване на стопанска и спортна дейност в неблагоустроените пещери и на входовете им, както и чупене, повреждане, събиране или преместване на скални и пещерни образувания, преграждане на входовете или на отделни техни галерии по начин, възпрепятстващ преминаването на видовете прилепи, предмет на опазване по т. 2.2.1;
 • провеждане на спелеоложки проучвания през размножителния период на прилепите – от 1 март до 30 юни;
 • паша на домашни животни в горските територии, които са обособени за гори във фаза на старост;
 • добив на дървесина и биомаса в горите във фаза на старост освен в случаи на увреждане на повече от 50% от площта на съответната гора във фаза на старост вследствие на природни бедствия и каламитети; в горите във фаза на старост, през които преминават съществуващи горски пътища и други инфраструктурни обекти, при доказана необходимост се допуска сеч на единични сухи, повредени, застрашаващи или пречещи на безопасното движение на хора и пътни превозни средства или на нормалното функциониране на инфраструктурните обекти дървета;
 • изграждане на нови пътища от втори и по-висок клас без обезпечаване изграждането на съответна зелена инфраструктура за преминаване на мечки и други животни.

Пълната информация за издадената Заповед № РД – 351 от 31.03.2021г. на Министъра на околната среда и водите за обявяване на защитена зона – BG0001031 „Родопи – Средни“ определена за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна може за намерите на следния линк: http://natura2000.moew.government.bg


НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ
Кмет на Община Смолян