> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ НА ПУП-ПРЗ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ НА ПУП-ПРЗ

15.07.2021

УТ 000 059
14.07.2021 год.

ДО
БЕХИЯ М. ЮМЕРОВА
ЗЕФИР З. ЮРУКОВ
КОСТАДИН Д. ИВАНОВ
НАДКА И. ШОПОВА
ВАЛЕНТИНА Н. НИКОЛОВА
РУМЯНА Г. САПУНДЖИЕВА
МИЛЕНА Ю. САХАТЧИЕВА
МАРИЯ Ю. МИЛЕНОВА

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на УПИ VI - 9, VII - 9 и VIII - 9 в кв. 1 по плана на село Смилян и урегулиране на поземлен имот с идентификатор 67547.501.833 в местност „Карафезово“, землището на село Смилян, Община Смолян с обазуване на нови УПИ за жилищно застрояване с ограничителна линия на застрояване и указани параметри на бъдещата застройка в устройствена зона Жм, плътност на застрояване до 60%, височина на застрояване до 10 метра, кинт до 1.2, озеленяване - до 40% и улична регулация за новообразувания УПИ.
Проектът е изложен в приемната на Дирекция ”Устройство на територията” при Община Смолян.
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14/четиринадесет/ дневен срок от датата на уведомяването с настоящото писмо може да удостоверите съгласие или представите писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Смолян относно обявената преписка.
Неявяването Ви в посочения срок ще се счита за съгласие.
При явяването си носете съответните документи за собственост.
Телефон за справка: 0301 67 616

Гл.архитект:
арх.Д.Димов