> Начало > Обяви и съобщения > ОБЯВЛЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б АЛ.2 ОТ ЗУТ

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б АЛ.2 ОТ ЗУТ

09.07.2021

Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-043/25.06.2021 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и план за застрояване на УПИ V-883 и УПИ Озеленяване /за ПИ с идентификатори 67653.920.151 и 67653.920.150/ с образуване на два нови УПИ - за жилищно строителство в устройствена зона „Жс“ и височина на застрояването 12 м. озеленяване – 30%, плътност -70%, кинт 1.5 в кв.35, по плана на гр.Смолян, кв.Райково.
Проектът и Заповедта са изложени в приемна ”Устройство на територията“ Община Смолян - гр.Смолян, бул. „България”№12 .


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-044/25.06.2021 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и план за застрояване на УПИ XIII-100.246 семеен хотел с предвиждане на ново застрояване в южната част на УПИ XIII-100.246 семеен хотел в устройствена зона „Жм” и височина на застрояването 10м. озеленяване – 40%, плътност -60%, кинт 1.2 в кв.39, по плана на с.Стойките, общ.Смолян.
Проектът и Заповедта са изложени в приемна ”Устройство на територията“ Община Смолян - гр.Смолян, бул. „България”№12 .


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-045/25.06.2021 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и план за застрояване на ПИ с идентификатор 67653.936.59 с образуване на нов УПИ …курортно застрояване в устройствена зона „Ок” и височина на застрояването 10м. озеленяване – 50%, плътност -30%, кинт 1.2 по кадастралната карта на гр.Смолян, м.“Варадил“, общ.Смолян.
Проектът и Заповедта са изложени в приемна ”Устройство на територията“ Община Смолян - гр.Смолян, бул. „България”№12 .


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-046/25.06.2021 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на Подробен устройствен план – Устройствена план-схема за обект: „Външно електрозахранване, кабелна линия 20кV, нов БКТП и кабелна линия ниско напрежение за присъединяване на „Цех за преработка на дървесина“ на „АРС Екодизайн“ ЕООД“ в гр.Смолян, за трасе преминаващо през ПИ /поземлени имоти/ с идентификатори: 67653.912.641 и 67653.912.374 по плана на гр.Смолян, общ.Смолян.
Проектът и Заповедта са изложени в приемна ”Устройство на територията“ Община Смолян - гр.Смолян, бул. „България”№12 .


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-047/25.06.2021 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на Подробен устройствен план – Устройствена план - схема за обект: „Външно електрозахранване за присъединяване на Бунгала на „Строител“ ООД в с.Стойките, общ.Смолян“, за трасе преминаващо през ПИ /поземлени имоти/ с идентификатори: 69345.11.133 и 69345.11.125 по плана на с.Стойките, общ.Смолян.
Проектът и Заповедта са изложени в приемна ”Устройство на територията“ Община Смолян - гр.Смолян, бул. „България”№12 .


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-048/25.06.2021 год. на Кмета на Община Смолян за нареждане за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и план за застрояване на УПИ IХ- Озеленяване, УПИ VIII-ИГЖС, УПИ VII- ИГЖС, УПИ XIII-Озеленяване, УПИ XV-ИЖС, УПИ XIV-ИЖС, УПИ – XII ИЖС, УПИ XI-ИЖС и УПИ Х-ИЖС с образуване на нов УПИ … за индивидуално групово жилищно строителство и за жилищно строителство, в устройствена зона „Жм” и височина на застрояването 10м., озеленяване –60%, плътност 40%, кинт 1.2 в кв.1, по плана на гр.Смолян,кв.Устово.
Проектът и Заповедта са изложени в приемна ”Устройство на територията“ Община Смолян - гр.Смолян, бул. „България”№12 .


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-049/05.07.2021 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и план за застрояване на УПИ III-698 /за ПИ с идентификатор 67653.912.163/ с преотреждане в УПИ - III-912.163 в устройствена зона „Жм“ и височина на застрояването 10 м. озеленяване – 40%, плътност -50%, кинт 1.2 в кв.32, по плана на гр.Смолян, кв.Г.Смолян.
Проектът и Заповедта са изложени в приемна ”Устройство на територията“ Община Смолян - гр.Смолян, бул. „България”№12 .


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-050/05.07.2021 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на Подробен устройствен план- План за регулация и план за застрояване на УПИ III-обществено обслужване /за ПИ с идентификатор 67653.917.885/ с преотреждане в УПИ III-обществено обслужване и жилищно строителство в устройствена зона „Ц“ и височина на застрояването 15 м. озеленяване – 20%, плътност -80%, кинт 3.0 в кв.243, по плана на гр.Смолян, кв.Смолян.
Проектът и Заповедта са изложени в приемна ”Устройство на територията“ Община Смолян - гр.Смолян, бул. „България”№12 .


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-051/05.07.2021 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на Подробен устройствен план - Устройствена план-схема за обект: „Външно електрозахранване НН – Преустройство на стопанска сграда за жилищни нужди в ПИ 67547.501.232, УПИ IV-232, кв.25 по плана на с.Смилян, общ.Смолян“, за трасе преминаващо през ПИ /поземлени имоти/ с идентификатори: 67547.501.232 и 67547.501.1626 по кадастралната карта на с.Смилян, общ.Смолян.
Проектът и Заповедта са изложени в приемна ”Устройство на територията“ Община Смолян - гр.Смолян, бул. „България”№12.


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-052/05.07.2021 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на Подробен устройствен план - Устройствена план-схема за обект: „Сградно канализационно отклонение към жилищна сграда в поземлен имот 67653.918.305 по КК на гр.Смолян“, за трасе преминаващо през ПИ /поземлени имоти/ с идентификатори: 67653.918.305, 67653.918.342, 67653.918.64, 67653.918.62 и 67653.918.158 по кадастралната карта на гр.Смолян.
Проектът и Заповедта са изложени в приемна ”Устройство на територията“ Община Смолян - гр.Смолян, бул. „България”№12 .


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-053/05.07.2021 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и план за застрояване на УПИ II-656 с образуване на нови УПИ II-656 и УПИ…656 в устройствена зона „Жм” и височина на застрояването 10м. озеленяване – 40%, плътност -60%, кинт 1.2 в кв.42б по плана на с.Полк Серафимово,общ.Смолян.
Проектът и Заповедта са изложени в приемна ”Устройство на територията“ Община Смолян - гр.Смолян, бул. „България”№12 .


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-054/05.07.2021 год. на Кмета на Община Смолян за нареждане за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и план за застрояване на УПИ Х - Държавен с образуване на нов УПИ Х-104. 265 , в устройствена зона „Жм” и височина на застрояването 10м., озеленяване –40%, плътност 50%, кинт 1.2 в кв.15, по плана на гр.Търън, общ.Смолян.
Проектът и Заповедта са изложени в приемна ”Устройство на територията“ Община Смолян - гр.Смолян, бул. „България”№12 .


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-055/05.07.2021 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и план за застрояване на ПИ с кадастрални номера № 30, 33 и 39 с образуване на нов УПИ….30, 33, 39 за жилищно строителство в устройствена зона „Жм” и височина на застрояването 10м. озеленяване – 40-60%, плътност -20-60%, кинт 1.2 в кв…нов, по плана на с.Киселчово, общ.Смолян.
Проектът и Заповедта са изложени в приемна ”Устройство на територията“ Община Смолян - гр.Смолян, бул. „България”№12 .Николай Мелемов
Кмет на Община Смолян