> Начало > Обществени поръчки > ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО ЧЛ.14, АЛ.4, Т. 2 ОТ ЗОП, ПУБЛИКУВАНА ПОД УНИКАЛЕН КОД № 9011621 НА ПОРТАЛА ЗА ОБ

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО ЧЛ.14, АЛ.4, Т. 2 ОТ ЗОП, ПУБЛИКУВАНА ПОД УНИКАЛЕН КОД № 9011621 НА ПОРТАЛА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ КЪМ АГЕНЦИЯТА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

29.01.2013

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО ЧЛ.14, АЛ.4, Т. 2 ОТ ЗОП, ПУБЛИКУВАНА ПОД УНИКАЛЕН КОД № 9011621 НА ПОРТАЛА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ КЪМ АГЕНЦИЯТА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ:

„Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строителни и монтажни работи по проект: „Подай ръка" по Оперативна програма „Регионално развитие" (2007-2013)"

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А" ОТ ЗОП

 

Публична покана


 

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - Техническо задание

                                Количествена сметка

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 - Описание и специфични условия на поръчката

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 - Изисквания към участниците и указания за подготовка на офертата

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 - Оценка на офертите

 

ОБРАЗЦИ

Образец 1 - Техническа оферта

Образец 2 - Ценова оферта

Образец 3 - Декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта

Образец 4 - Списък на подизпълнителите

Образец 5 - Декларация от всеки от подизпълнителите

Образец 6 - Декларация за приемане на условията на проекта на договор

Образец 7 - Проект на договор

Образец 8 - Списък на договорите за проектантски услуги

Образец 9 - Списък на лицата

Образец 10 - CV

Образец 11 - Декларация за ангажираност

Образец 12 - Декларация по чл.166, ал.3 от ЗУТ

 

 

“Тази документация е създадена в рамките на договор BG161PO001/1.1-12/2011/049 по проект„Подай ръка“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Смолян и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”