> Начало > Избори за народни представители - 11 юли 2021г. > СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗБИРАТЕЛИТЕ, ПОСТАВЕНИ ПОД ЗАДЪЛЖИТЕЛНА КАРАНТИНА ИЛИ ИЗОЛАЦИЯ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗБИРАТЕЛИТЕ, ПОСТАВЕНИ ПОД ЗАДЪЛЖИТЕЛНА КАРАНТИНА ИЛИ ИЗОЛАЦИЯ

02.07.2021

Община Смолян Ви уведомява, че избирателите, поставени под задължителна карантина или изолация, съгласно Закона за здравето, заявили желание да гласуват с подвижна избирателна кутия, гласуват в секции за гласуване с подвижна избирателна кутия, различни от секциите, в които гласуват избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборно помещение.

 

Не се допуска избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация, които отговарят на изискванията за гласуване с подвижна избирателна кутия, да гласуват в секция за гласуване с подвижна избирателна кутия, предназначена за избиратели с трайни увреждания.

Ако един избирател отговаря едновременно на изискванията за гласуване с подвижна избирателна кутия в секция за гласуване на избиратели с трайни увреждания и в секция за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация, той гласува във втория вид секция.

Заявлението за вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия (Приложение № 1 към Решение № 350-НС от 30.06.2021 г. на Централна избирателна комисия (ЦИК)) се подава до кмета на общината на адрес: [email protected] или до кмета на кметство/кметския наместник. Заявленията се приемат в периода от 01.07.2021 г. (10 дни преди изборния ден) до 08 юли 2021 г. (3 дни преди изборния ден) включително.

Заявлението (Приложение № 1 към Решение № 350-НС от 30.06.2021 г. на ЦИК) се подава по един от следните начини:

  • саморъчно подписано от избирателя и подадено при кмета на общината/кметството/кметския наместник лично, от пълномощник с пълномощно в свободен текст, лично, по пощата или по факс: 0301/6 24 26;
  • заявление, подадено по електронен начин през интернет страницата на ЦИК или съответната община, без да се изисква квалифициран електронен подпис или на безплатен телефонен номер.

Когато заявлението е подадено по електронен начин през интернет страницата на ЦИК, комисията изпраща обобщена информация за подадените заявления до съответните органи по чл. 23, ал. 1 от ИК (кмета на общината/кметството/ кметския наместник) за извършване на проверка в регионалната здравна инспекция.

Към заявлението за гласуване в секция не се прилагат документи, освен пълномощни по предходното изречение.

Секциите за гласуване с подвижна избирателна кутия се образуват на територията на всяко населено място, ако до 08 юли 2021 г. (3 дни преди изборния ден) има подадени не по-малко от 10 заявления (Приложение № 1 към Решение № 350-НС от 30.06.2021 г. на ЦИК) от избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация.

Кмета на общината/кметството/кметския наместник уведомява заявителя за включването му в избирателния списък за гласуване чрез подвижна избирателна кутия по телефон или чрез електронната поща, посочени в заявлението му.

Когато на територията на една община има няколко населени места, отделни секции за гласуване с подвижна избирателна кутия се образуват за всяко населено място, ако има подадени не по-малко от 10 заявления за гласуване.

Когато на територията на общината има повече от едно населено място и са подадени не по-малко от 10 заявления за секция, но недостатъчно за образуване на секция за всяко едно от населените места, се образува секция за територията на общината.

Избирателен списък за гласуване в такива секция се съставя от кмета на общината/кметството/кметския наместник, когато до 3 дни преди изборния ден са подадени не по-малко от 10 заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия (Приложение № 1).

Органите по чл. 23, ал. 1 от ИК вписват избирателите, поставени под задължителна карантина и задължителна изолация, в списък за гласуване с подвижна избирателна кутия след извършване на проверка в съответната регионална здравна инспекция или чрез Националната информационна система за борба срещу COVID 19.

Органът по чл. 23, ал. 1 от ИК уведомява заявителя за включването му в избирателния списък за гласуване чрез подвижна избирателна кутия по телефон или чрез електронната поща, посочени в заявлението му.

След вписване в списъка за гласуване в такава секция с подвижна избирателна кутия кметът на общината служебно предприема действия за заличаване на избирателите по чл. 37, ал. 1 от ИК от списъците по постоянния им, съответно настоящ адрес.

Когато заявлението е подадено след предаване на списъка за гласуване на подвижната секционна избирателна комисия, избирателят, поставен под задължителна карантина или задължителна изолация по Закона за здравето, гласува като се дописва в допълнителната страница на списъка и подава пред СИК декларация, че не е гласувал и няма да гласува на друго място (Приложение № 17-НС от изборните книжа)

През почивния ден – 03.07.2021 г. в часовете от 09.00 ч. до 17.30 ч. ще бъде организирано дежурство в Общинска администрация – Смолян и в кметствата/населените места на територията на общината.

Информация и справки по избирателните списъци може да получите на тел. 0301/67 621 и 0882 070 897 или на сайта на Община Смолян, в меню „Избори за народни представители – 11 юли 2021 г.”.