> Начало > Обяви и съобщения > ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПОВЪРХНОСТЕН ВОДЕН ОБЕКТ

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПОВЪРХНОСТЕН ВОДЕН ОБЕКТ

16.06.2021

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уважаеми граждани,
На основание чл. 62а, ал.(3) от Закона за водите (обн. ДВ бр.67/1999г., изм. и доп. ДВ бр.65/2006г.) се обявява открита процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект–река Черна и река Куртов лом при вливане в река Черна с цел– „Изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за защита от вредното въздействие на водите“,(Обект: Реконструкция и доизграждане на вътрешна ВиК мрежа на гр.Смолян).

Подобект1 :Укрепително съоръжение 1 на р. Куртов лом при вливане в р. Черна, в УПИ№67653.915.463 в гр.Смолян, община Смолян, област Смолян;
Подобект 2: Укрепително съоръжение 2 на р. Черна, в УПИ№67653.916.463 и Упи№67653.916.26 в гр.Смолян, община Смолян, област Смолян;
Подобект 3: Укрепително съоръжение 3 на р. Черна в УПИ№67653.916.26 в гр.Смолян, община Смолян, област Смолян;
Подобект 4: Укрепително съоръжение 7 на р. Черна в УПИ№67653.922.624 в гр.Смолян, община Смолян, област Смолян;


Искания и възражения по смисъла на чл.64, ал.(1), т.2 и т.3 от Закона за водите се подават на адрес:

Гр. Пловдив
Ул. “Янко Сакъзов“ №35
Басейнова дирекция ИБР-Пловдив

Със съобщние за публично обявяване за издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект можете да се запознаете в прикачения файл.

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН