> Начало > Обяви и съобщения > ПОСТЪПИЛО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ПОСТЪПИЛО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

14.06.2021

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредба за ОВОС) на засегнатото население се съобщава, че има постъпило Уведомление за инвестиционно предложение с вх. № ЕО- СМ- 821/09.06.20201 г. за „Реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа на село Гела“, община Смолян, област Смолян.
Копие на документацията можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/35611


НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ
Кмет на Община Смолян