> Начало > Обяви и съобщения > ОБЯВЛЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б АЛ.2 ОТ ЗУТ

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б АЛ.2 ОТ ЗУТ

07.06.2021

Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че с Решение №556 на Общински съвет-Смолян, взето на заседанието му, състояло се на 27.05.2021 год., протокол №22 се разрешава и е одобрено задание за изработването на проект за Подробен устройствен план - устройствена план схема и парцеларен план за обект : „Външен водопровод и външен канал за „Хотел, Къмпинг, Барбекю и Ажурна ограда в поземлен имот с идентификатор 67653.1.229 ( УПИ I – 1229, за хотел в кв.81) местност „Караманджа“ град Смолян“.

Проектът и Решението са изложени в приемна ”Устройство на територията” Община Смолян - гр. Смолян бул. „България”№12