> Начало > Обяви и съобщения > ОБЯВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б АЛ.2 ОТ ЗУТ

ОБЯВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б АЛ.2 ОТ ЗУТ

07.06.2021

Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-035/02.06.2021 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и план за застрояване на УПИ I-501.91, 501.772 и УПИ III-48 с образуване на нови УПИ I-501.91 и УПИ II-501.772 в устройствена зона „Жм” и височина на застрояването 10м. озеленяване – 40%, плътност -50%, кинт 1.2 в кв.16, по плана на с.Арда, общ.Смолян.
Проектът и Заповедта са изложени в приемна ”Устройство на територията Община Смолян - гр.Смолян, бул. „България”№12.


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-036/02.06.2021 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и план за застрояване на УПИ XV-912.332, 912.379 складово производствена база и УПИ XVI-912.380 производствена база в устройствена зона „Пп” и височина на застрояването 10м. озеленяване – 20%, плътност -60%, кинт 2.0 в кв.9, по плана на гр.Г.Смолян, общ.Смолян.
Проектът и Заповедта са изложени в приемна ”Устройство на територията Община Смолян - гр.Смолян, бул. „България”№12.


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-037/02.06.2021 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на Подробен устройствен план- План за регулация и план за застрояване на УПИ VI-206 с образуване на два нови УПИ в устройствена зона „Жм” и височина на застрояването 10м. озеленяване – 40%, плътност -60%, кинт 1.2 в кв.4, по плана на с.Стикъл, община Смолян.
Проектът и Заповедта са изложени в приемна ”Устройство на територията Община Смолян - гр.Смолян, бул. „България”№12.


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-038/02.06.2021 год. на Кмета на Община Смолян за възлагане за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и план за застрояване на УПИ IХ-ИГЖС с образуване на два нови УПИ IХ и УПИ ……/за ПИ с идентификатори 67653.919.101 и 67653.919.102 / в устройствена зона „Жс” и височина на застрояването 15м. озеленяване – 30%, плътност -70%, кинт 2.0 в кв.5, по плана на гр.Смолян, кв.Райково, общ.Смолян.
Проектът и Заповедта са изложени в приемна ”Устройство на територията Община Смолян - гр.Смолян, бул. „България”№12.


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-039/02.06.2021 год. на Кмета на Община Смолян за възлагане за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и план за застрояване на ПИ с идентификатори 14129.930.28, 14129.930.27, 14129.930.26 и 14129.930.214 с образуване на нов УПИ …26, 27, 28, 214 жилищно строителство в устройствена зона „Жм” и височина на застрояването 10м. озеленяване – 40%, плътност -60%, кинт 1.2 по кадастралната карта на с.Габрица, общ.Смолян.
Проектът и Заповедта са изложени в приемна ”Устройство на територията Община Смолян - гр.Смолян, бул. „България”№12.


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-040/02.06.2021 год. на Кмета на Община Смолян за възлагане за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и план за застрояване на УПИ VI-384 с образуване на два нови УПИ VI-384 и УПИ…705 за гаражи в устройствена зона „Жм” и височина на застрояването 10м. озеленяване –40-60%, плътност -20-60%, кинт 1.2 в кв.18, по плана на с.Полковник Серафимово, общ.Смолян.
Проектът и Заповедта са изложени в приемна ”Устройство на територията Община Смолян - гр.Смолян, бул. „България”№12.


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-041/02.06.2021 год. на Кмета на Община Смолян за възлагане за изработване на Подробен устройствен план -План за регулация и план за застрояване на УПИ I-387 в устройствена зона „Жм” и височина на застрояването 10м. озеленяване –50%, плътност -40%, кинт 1.2 в кв.26, по плана на с.Петково, общ.Смолян.
Проектът и Заповедта са изложени в приемна ”Устройство на територията Община Смолян - гр.Смолян, бул. „България”№12.


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-042/02.06.2021 год. на Кмета на Община Смолян за възлагане за изработване на Подробен устройствен план- План за улична регулация от о.т. 191 през о.т. 192, о.т.184а до о.т.210 и УПИ I-918 в кв.44, по плана на гр.Смолян,кв.Райково.
Проектът и Заповедта са изложени в приемна ”Устройство на територията Община Смолян - гр.Смолян, бул. „България”№12.