> Начало > Обществени поръчки > ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО ЧЛ.14, АЛ.4, Т. 2 ОТ ЗОП, ПУБЛИКУВАНА ПОД УНИКАЛЕН КОД № 9011442 НА ПОРТАЛА ЗА ОБ

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО ЧЛ.14, АЛ.4, Т. 2 ОТ ЗОП, ПУБЛИКУВАНА ПОД УНИКАЛЕН КОД № 9011442 НА ПОРТАЛА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ КЪМ АГЕНЦИЯТА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

23.01.2013

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО ЧЛ.14, АЛ.4, Т. 2 ОТ ЗОП, ПУБЛИКУВАНА ПОД УНИКАЛЕН КОД № 9011442 НА ПОРТАЛА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ КЪМ АГЕНЦИЯТА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ: 

 

„Изработване на дигитална реклама по проект „Тракийско и Византийско културно наследство в Родопите и Северното Егейско крайбрежие" с акроним „THRABYZHE", финансиран по „Програмата за европейско териториално сътрудничество Гърция - България 2007- 2013" с договор № Bl.12.03 от 14/04/2011 г."

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А" ОТ ЗОП

 

Публична покана

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 - Техническо задание

Приложение 2 - Mетодика за оценка

Приложение 3 - Указания

 

ОБРАЗЦИ

 

Образец 1 - Административни сведения

Образец 2 - Списък на основните договори

Образец 3 - Декларация за наличност

Образец 4 - Декларация за подизпълнители

Образец 5 - Декларация от подизпълнител

Образец 6 - Техническа оферта

Образец 7 - Ценова оферта

Образец 8 - Проект на договор

 

“Тоза документация е създадена в рамките на проект „Тракийско  и византийско културно наследство в Родопите и Северното крайбрежие на Егейско море” с акроним /THRABYZHE/, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за Европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Смолян и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”