> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕН ПУП-ПРЗ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕН ПУП-ПРЗ

02.06.2021

УТ 000 486
02.06.2021 год.

ДО
ТОДОР В. ВЕЛЕВ

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-037/17.05.2021 год. на Кмета на Община Смолян и във връзка с чл.131 от ЗУТ Ви съобщавам, че е одобрен Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за изменение на дворищната регулация между УПИ : ХV-615 и XVI-367. Преотреждане на УПИ XVI-367 в УПИ ХVI-за жилищни и обществени нужди с ограничителна линия на застрояване и указани параметри на бъдещата застройка. Предвиждане на пешеходен подход в кв.37 по плана на с.Смилян.
Заповедта е изложена в приемната на Дирекция ”Устройство на територията” при Община Смолян.
На основание чл.129 ал.2 и чл.215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ в 14/четиринадесет/ дневен срок от датата на уведомяването с настоящото писмо може да удостоверите съгласие или представите писмени възражения до Административен съд чрез Община Смолян относно обявената заповед.
Неявяването Ви в посочения срок ще се счита за съгласие.
При явяването си носете съответните документи за собственост.
Телефон за справка: 0301 67 616

Гл.архитект:
/арх.Д.Димов/