> Начало > Обществени поръчки > ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО ЧЛ.14, АЛ.4, Т. 2 ОТ ЗОП, ПУБЛИКУВАНА ПОД УНИКАЛЕН КОД № 9011381 НА ПОРТАЛА ЗА ОБ

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО ЧЛ.14, АЛ.4, Т. 2 ОТ ЗОП, ПУБЛИКУВАНА ПОД УНИКАЛЕН КОД № 9011381 НА ПОРТАЛА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ КЪМ АГЕНЦИЯТА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

23.01.2013

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО ЧЛ.14, АЛ.4, Т. 2 ОТ ЗОП, ПУБЛИКУВАНА ПОД УНИКАЛЕН КОД № 9011381 НА ПОРТАЛА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ КЪМ АГЕНЦИЯТА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

 

С предмет: „Частично асфалтиране и реконструкция на улици в град Смолян “

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А" ОТ ЗОП 

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 

Приложение № 1 - Техническа спецификация

Количествена Сметка

Приложение № 2 - Описание и специфични условия на поръчката

Приложение № 3 - Изисквания към участниците и указания за подготовка на офертата

Приложение № 4 - Методика за оценка на офертите

 

ОБРАЗЦИ

 

Образец  №1 - Техническа оферта

Образец  №2 - Ценова оферта

Образец  №3 - Декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд

Образец № 4 - Декларация относно ползването на подизпълнител

Образец № 5 - Декларация от подизпълнител относно съгласие за участието му в изпълнението на поръчката

Образец № 6 - Декларация за приемане на условията на проекта на договор

Образец № 7 - Проект на договор

Образец № 8 - Информация за общия оборот

Образец № 9 - Списък на основните договори за строителство

Образец № 10 - Списък на ключовите специалисти

Образец № 11 - Професионални автобиографии

Образец № 12 - Декларация за ангажираност 

Образец № 13 - Списък на техническото оборудване