> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕН ПУП-ПРЗ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕН ПУП-ПРЗ

29.04.2021

УТ 00 1219
28.04.2021 год.

ДО
СОБСТВЕНИЦИТЕ НА СГРАДА В ПИ 67653.926.147.1,
ПИ 67653.926.147.2 ПИ 67653.926.147.3, ПИ 67653.926.147.4,
ПИ 67653.926.147.5, ПИ 67653.926.147
ЖИЛИЩЕН БЛОК „ПЕТРОВИЦА БЛ.Б- 4“ ВХ.А, Б, В, Г, Д
Ул.“Атанас Беров“№5 гр.Смолян

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-032/28.04.2021 год. на Кмета на Община Смолян и във връзка с чл.131 от ЗУТ Ви съобщавам, че е одобрен Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за изменение на дворищната регулация на урегулиран поземлен имот /УПИ/ I – Комплексно жилищно строителство, като за част от същият за поземлен имот с идентификатор 67653.926.222 се образува нов УПИ XVIII – 222 за жилищно застрояване и гаражи с ограничителна линия на застрояване и указани параметри на бъдещата застройка в кв.99 по плана на гр. Смолян, кв. Устово.
Заповедта е изложена в приемната на Дирекция ”Устройство на територията” при Община Смолян.
На основание чл.129 ал.2 и чл.215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ в 14/четиринадесет/ дневен срок от датата на уведомяването с настоящото писмо може да удостоверите съгласие или представите писмени възражения до Административен съд чрез Община Смолян относно обявената заповед.
Неявяването Ви в посочения срок ще се счита за съгласие.
При явяването си носете съответните документи за собственост.
Телефон за справка: 0301 67 616

Гл.архитект:
/арх.Д.Димов/