> Начало > Обществени поръчки > ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО ПО РЕДА НА ГЛ

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

16.01.2013

 

„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ПРОЕКТ:      

" МОМЧИЛОВА КРЕПОСТ - МИТОВЕТЕ ОЖИВЯВАТ " ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА " РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ " (2007 - 2013) "

 

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП  С ПРЕДМЕТ „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ПРОЕКТ: " МОМЧИЛОВА КРЕПОСТ - МИТОВЕТЕ ОЖИВЯВАТ " ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА " РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ " (2007 - 2013) "

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП

 

РАЗЯСНЕНИЕ С № ДЛ001225 ОТ 11022013г.

РАЗЯСНЕНИЕ С № ДЛ001225 ОТ 15022013г.

 

ЗАГЛАВНА СТРАНИЦА

СЪДЪРЖАНИЕ

ТОМ I

КНИГА I

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

КНИГА II

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

 

ТОМ II

КНИГА I

ОПИСАНИЕ И СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ НА ПОРЪЧКАТА

КНИГА II

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Програма за реставрация

Разрешение за строеж

Задание за проектиране + приложения

Комплексен доклад


1.Част Архитектура, консервация и реставрация

2.Част Геодезия 

3.Част Пожарна Безопасност 

4.Част Конструктивна 

5.Част Безопастност и здраве

6.Част Електро подобект  Консервация реставрация и социализация на крепостта

7.Част Електро подобект Осветлени на пешеходен подход от обслужващата сграда до крепостта

8.Част Електро подобект Осветление на Пътя от с. Градът до обслужващата сграда

9.Част Пътни работи

 

КНИГА III

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА - pdf

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА - exel
 

КНИГА IV

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 

КНИГА V

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА

КНИГА VI

ОБРАЗЦИ

Приложение  № 1 Оферта

Приложение  № 2 Техническа оферта

Приложение  № 3 Ценова оферта

Приложение  № 4 Декларация за използване на подизпълнител

Приложение  № 5 Декларация от подизпълнител

Приложение  № 6 Декларация за липса на обстоятелства по чл.47, ал.1, т.1, ал.2, т.2 и 5 и ал.5, т.1 от ЗОП

Приложение  № 7 Декларация за липса на обстоятелства по чл.47, ал.1, т.2 и 3, ал.2, т.1, 2а, 3 и 4 и ал.5, т.2 от ЗОП

Приложение  № 8 Декларация условия

Приложение  № 9 Декларация за приемане на условията в проекта на договор

Приложение  № 10 Декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, минимална цена на труда

Приложение  № 11 Информация оборот

Приложение  № 12 Списък договори строителство

Приложение  № 13 Списък на лицата за изпълнение

Приложение  № 14 Автобиография

Приложение  № 15 Декларация - ангажираност

КНИГА VII

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

 

 

“ Тази документация е създадена в рамките на договор BG161P0001/1.1-12/2011/049 по проект ,, Подай ръка " който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Смолян и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното
становище на Европейския съюз и Управляващия орган. "