> Начало > Заявление за участие по проект "Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в община Смоля > НОВ ОБРАЗЕЦ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ ПО ПРОЕКТ "МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ

НОВ ОБРАЗЕЦ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ ПО ПРОЕКТ "МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В ОБЩИНА СМОЛЯН"

28.04.2021

   

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ!

На територията на Община Смолян се реализира един от важните проекти за подмяна на неефективните отоплителни уреди с ефективни такива, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, № BG16M1OP002-5.003-0004 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Смолян“. Към настоящият момент за проведени 7 бр. информационно образователни срещи по различните квартали на гр. Смолян, разпространени брошури, плакати, информационен банер и др. В момента се извършва анкетиране на над 4000 домакинства, в това число не по-малко от 2000 заинтересовани лица над 18 години.
В следствие от проведените информационни кампании и провеждащото се анкетиране значителна част от домакинствата проявиха интерес и пожелаха да кандидатстват по проекта и след крайният срок за прием на заявления за кандидатстване.
Целта на проекта е да се реализират мерки, насочени към намаляване нивата на фини прахови частици от битовото отопление чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво (дърва и въглища) с друг вид отоплителни устройства.
Във връзка с горе изложеното и постигането на максимална ефективност от изпълнението на проекта, Община Смолян обявява нов прием на заявления за участие в проект № BG16M1OP002-5.003-0004 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Смолян“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, по процедура BG16M1OP002-5.003 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух“, приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“
Заявлението за участие, ведно с всички изискуеми документи, се попълват и подават лично от собственика на жилището. Всички домакинства на територията на община Смолян могат да подадат заявление за участие. Документите могат да бъдат подадени в деловодството на Община Смолян или чрез електронно сканирани документи в PDF формат на e-mail: [email protected].

Краен срок за подаване на заявления за участие 07.05.2021 г.
 

Образеца на заявление за участие може да бъде намерен на адрес:
PDF Файл - Заявление

Подробна информация за проекта на адрес:
http://www.smolyan.bg/bg/menu/subcontent/2479

Подробна информация за процедурата на адрес:
http://ope.moew.government.bg/bg/notice/noticedetail/from/noticecurrent/id/97/typeId/1


С уважение,

НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН