> Начало > Обяви и съобщения > ОБЯВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

ОБЯВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

26.04.2021

Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-025/19.04.2021 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и план за застрояване на УПИ I-388 с образуване на нов УПИ I-388 за жилищни и обществено - обслужващи функции в устройствена зона „Ц” и височина на застрояването 10м. озеленяване – 5%, плътност -95%, кинт 2.7. Заличаване на УПИ III-388,389 и образуване на нов УПИ II-за обществени нужди в кв.24, по плана на с.Широка лъка, общ.Смолян.
Проектът и Заповедта са изложени в приемна ”Устройство на територията Община Смолян - гр.Смолян бул. „България”№12 .


Николай Мелемов
Кмет на Община Смолян