> Начало > Обяви и съобщения > ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

23.04.2021

На основание чл. 14 ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.21, чл.21 „а“ чл. 68 ал.1 т.1 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение № 519/31.03.2021 г., Решение № 518/31.03.2021 г., Решение № № 516/ 31.03.2021г. на Общински съвет – Смолян

О Б Я В Я В А

І. Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на общински имоти, находящи се на територията на община Смолян.