> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ НА ПУП-ПРЗ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ НА ПУП-ПРЗ

22.04.2021

УТ 00 1963
22.04.2021 год.


ДО
МАКСИМ К. ХРИСТОВ
АНДРЕЙ Т. ПИЧУРОВ
КОСТАДИН Т. ПИЧУРОВ


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлени имоти с идентификатори 69345.13.636 в местност „Мушкин Хазмак“, землище с.Стойките, със следните устройствените параметри - устройствена зона Жм, плътност на застрояване до 60%, височина на застрояване до 10 метра, кинт до 1.2, озеленяване - до 40% и улична регулация за новообразуваният УПИ.
Проектът е изложен в приемната на Дирекция ”Устройство на територията” при Община Смолян.
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14/четиринадесет/ дневен срок от датата на уведомяването с настоящото писмо може да удостоверите съгласие или представите писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Смолян относно обявената преписка.
Неявяването Ви в посочения срок ще се счита за съгласие.
При явяването си носете съответните документи за собственост.
Телефон за справка: 0301 67 616

Гл.архитект:
/арх.Д.Димов/