> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 2531

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 2531

08.04.2021

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план – План за регулация и план за застрояване на УПИ IV-76 и УПИ ХХХIV-Озеленяване за ПИ с идентификатор 67653.913.113 с образуване на нов УПИ IV-113 за жилищно строителство, хотел и авторемонтни дейности в устройствена зона „Жс” и височина на застрояването 15м. озеленяване – 40%, плътност -60%, кинт 1.2 в кв.91 по плана на гр.Смолян, кв.Г.Смолян.

ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

 

PDF Файл - СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 2531