> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 260

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 260

06.04.2021

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-021/23.03.2021 год. на Кмета на Община Смолян и във връзка с чл.131 от ЗУТ Ви съобщавам, че е одобрен за Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за изменение на дворищната регулация между урегулирани поземлени имоти /УПИ/ V – Озеленяване и IX – 267, 268 за ГТП, авторемонтни услуги, търговски обекти, бензиностанция, газстанция и хотел с ограничителна линия на застрояване и указани параметри на бъдещата застройка в кв.9 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян – централна част.

ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

 

PDF Файл - СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 260