> Начало > Обяви и съобщения > ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

05.04.2021

Публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на сграда с идентификатор 67653.925.155.8, със застроена площ – 71 кв.м. на един етаж, находяща се в поземлен имот с идентификатор 67653.925.155 с площ 7395 кв.м. с начин на трайно предназначение на територията, Урбанизирана, кв. 26, УПИ ІХ-занаятчийска чаршия, по плана на кв. Устово, Община Смолян, целия имот актуван с акт за публична общинска собственост № 1057/29.10.2012 г., вписан в службата по вписвания с акт №176, том VІ, дело №1205 от 2012 г. с вх.№ 2012/30.10.2012 г..

ДОКУМЕНТ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

 

PDF Файл - Публичен конкурс