СЪОБЩЕНИЕ

02.04.2021

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредба за ОВОС) на засегнатото население се съобщава, че има постъпило Уведомление за инвестиционно предложение с вх. № ЕО- СМ- 069/15.01.2021г. за „Туристически комплекс“ в ПИ67653.1.998 по КККР на гр. Смолян, м. Караманджа в землището на община Смолян. Копие на документацията можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/35582


НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН