СЪОБЩЕНИЕ

01.04.2021

 СЪОБЩЕНИЕ
ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Община Смолян Ви напомня, че всички собствениците на кучета, навършили 6-седмична възраст, следва да се представят на ветеринарен лекар за издаване на идентификационен документ (паспорт).
На всички животни (кучета) навършили четири месечна възраст задължително се поставя инжектириум транспондер (чип).
За притежание на куче, собствениците ежегодно заплащат такса в размер на 20 лв. Освободени от такса са собствениците на:

  • кучета на лица с увреждания;
  • служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;
  • кучета, използвани за опитни цели;
  • кучета, използвани от Българския червен кръст;
  • кастрирани кучета;
  • кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се отглеждат в регистриран животновъден обект;
  • ловни кучета, собственост на лица, придобили право на лов по реда на Закона за лова и опазване на дивеча.

Освобождават се от такса и собствениците на кучета с поставен микрочип за първата година от неговото поставяне.

Приходите от събраните такси постъпват в общинския бюджет и се използват за мероприятия, свързани с намаляване броя на безстопанствените кучета.

При констатиране на нарушения, на извършителите ще бъдат налагани санкции съгласно действащата нормативна уредба на територията на Община Смолян.