СЪОБЩЕНИЕ

01.04.2021

 СЪОБЩЕНИЕ

На основание Заповед № РД – 194 от 10.03.2021 г. на Министъра на околната среда и водите, периодът от 01.04.2021 г. до 31.10.2021 г. е обявен за пожароопасен сезон.
Поради завишения риск от пожари, вследствие на селскостопански дейности в гори и земи около защитените територии, изключително държавна собственост – резервати „Червената стена“, „Казаните“, „Сосковчето“, Кастраклий“ и поддържани резервати - „Конски дол“, „Шабаница“, „Амзово“ и „Момчиловски дол“, и с цел предотвратяване възникването на пожари в районите на резерватите и цялата територия на Община Смолян, се забранява паленето на огън при почистването на имотите, палежи на стърнища, слогове, крайпътни ивици, сухи треви.
На нарушителите ще бъдат налагани санкции съгласно нормативната уредба.


НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ
Кмет на община Смолян