> Начало > Обществени поръчки > ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВ

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП - ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРИЛАГАНЕ НА ОП РОСТЕНИ ПРАВИЛА

10.01.2013

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП - ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРИЛАГАНЕ НА ОП РОСТЕНИ ПРАВИЛА

 

С  ПРЕДМЕТ: „Предоставяне на техническа помощ за звеното за изпълнение на проект „Интегриран воден проект на агломерация град Смолян”, финансиран по Оперативна Програма „Околна Среда“ 2007 – 2013”

 

 

СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ.З, АЛ.1, Т.2 ОТ ЗОП ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

РАЗЯСНЕНИЕ ПО ПРОЦЕДУРА С № ДЛ 005838 ОТ 21.01.2013г. 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА

 

ЗАГЛАВНА СТРАНИЦА

СЪДЪРЖАНИЕТОМ I

КНИГА I

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

 

КНИГА II

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАТОМ II

КНИГА I

ОПИСАНИЕ И СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ НА ПОРЪЧКАТА

 

КНИГА II

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

ОБРАЗЕЦ НА ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЪРВИ ЕТАП ПО ПРОЕКТА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

 

КНИГА III

ИЗИСКВАНЕ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ И УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА

 

КНИГА IV

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА
 

КНИГА V
ОБРАЗЦИ

Приложение № 1 - Оферта

Приложение № 2 - Техническа оферта

Приложение № 3 - Ценова оферта

Приложение № 4 - Декларация за използване на подизпълнител

Приложение № 5 - Декларация от подизпълнител

Приложение № 6 - Декларация за липса на обстоятелства по чл.47, ал.1, т.1, ал.2, т.2 и 5 и ал.5, т.1 от ЗОП

Приложение № 7 - Декларация за липса на обстоятелства по чл.47, ал.1, т.2 и 3, ал.2, т.1, 2а, 3 и 4 и ал.5, т.2 от ЗОП

Приложение № 8 - Декларация условия

Приложение № 9 - Декларация за приемане на условията в проекта на договор

Приложение № 10 - Декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, минимална цена на труда

Приложение № 11 - Информация оборот

Приложение № 12 - Списък договори услуги

Приложение № 13 - Списък на лицата за изпълнение

Приложение № 14 - Автобиография

Приложение № 15 - Декларация - ангажираност

 

КНИГА VI

Проект на договор