> Начало > Устройство на територията > ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА СМОЛЯН

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА СМОЛЯН

В настоящата справка са представени корекциите и допълненията, които са отразени в окончателния проект на ОУПО в изпълнение на условията и мерките от Становище по ЕО №СМ-04-06/2018г. на РИОСВ за ОУП на община Смолян – предварителен проект, както и условията и мерките от Протокол на НЕСУТРП.

Повече информация в прикачения файл: Обобщена справка по чл.29, ал.1 от Наредбата за ЕО  


Община Смолян, обявява на заинтересуваните лица, че на основание чл.127 ал.12 и ал.13 от ЗУТ с Решение №955 на Общински съвет-Смолян, взето на заседанието му, състояло се на 25.08.2022 год., протокол № 38 се одобрява Общ устройствен план на Община Смолян.

Повече информация в прикачения файл: Обявление за ОУП