> Начало > Устройство на територията > ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА СМОЛЯН

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА СМОЛЯН

В настоящата справка са представени корекциите и допълненията, които са отразени в окончателния проект на ОУПО в изпълнение на условията и мерките от Становище по ЕО №СМ-04-06/2018г. на РИОСВ за ОУП на община Смолян – предварителен проект, както и условията и мерките от Протокол на НЕСУТРП.

Повече информация в прикачения файл: Обобщена справка по чл.29, ал.1 от Наредбата за ЕО