> Начало > Обществени обсъждания > ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

18.03.2021

ОБЩЕСТВЕНО ОБВЪЖДАНЕ
от Община Смолян


На основание чл.62а, ал.3 и чл.127, ал.1 от ЗУТ ще се проведе обществено обсъждане за промяна предназначението на част от УПИ III- озеленяване с обособяване на нов УПИ за озеленяване и гаражи в кв.55 по плана на гр.Смолян, кв.Райково.
Общественото обсъждане ще се проведе от 9.00 часа на 22.03.21 год. в стая 440 на Общинска администрация.